Privacy policy en disclaimer

DEEL 1: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WWW.OSCARONLINE.BE

1. Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.oscaronline.be, haar
eventuele subsites en onderliggende databanken. Deze zijn eigendom van en worden beheerd
door Socius vzw en De Ambrassade vzw, hierna individueel en gezamenlijk genoemd ‘de
Beheerder’. Door het bezoek van onze site en/of gebruik van één van onze diensten, aanvaardt u
integraal al deze voorwaarden.

De Beheerder behoudt zich het recht voor bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen.
In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

2. Informatie op de website

2.1. Eigen informatie

De informatie die de Beheerder zelf plaatst op de website, is het resultaat van nauwgezet
onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige
vorm van garantie aangaande volledigheid, accuraatheid of actualiteit. Hoe dan ook komen de
mening, inhoud of strekking van de door derden geplaatste informatie niet overeen met deze van
de Beheerder.

Het opzet van deze website is politiek, religieus en commercieel onafhankelijk en neutraal en de
Beheerder tracht om eender welke discriminatie in de ruimste zin van het woord te vermijden in
onze informatie en handelingen.

2.2. Informatie van gebruikers en organisaties

De informatie die verspreid wordt na aanlevering door derde partijen, zo onder meer gebruikers en
bezoekers, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder.

Gebruikers van onze diensten verklaren dat de informatie en data die zij op onze website plaatsen
waarheidsgetrouw en actueel zijn. Zij garanderen bovendien de uitdrukkelijke toestemming te
hebben bekomen, indien de informatie en data betrekking hebben op een derde persoon,
zonderheid inzake privacy en intellectuele eigendomsrechten en zullen de Beheerder op eerste
verzoek vrijwaren voor elk voorbehoud ter zake.

2.3. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen
bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. De Beheerder heeft geen zeggenschap
over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval
aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door de Beheerder
houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of
webpagina's.

U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van de website. Wilt u
daarentegen een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website dan vergt dit onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Aansprakelijkheid

De Beheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ingevolge storingen, onderbrekingen
of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten of informatie.
Evenmin is de Beheerder aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de
genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. De Beheerder kan niet
aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout
en/of nalatigheid begaan door haar werknemers en/of onderaannemers of voor bedrieglijke
vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

4. Persoonsgegevens

De Beheerder respecteert de bepalingen van de wet op de privacy van 8 december 1992 en de
wet op de elektronische handel van 11 maart 2003 bij de verzameling en verwerking van
persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan wordt verwezen naar onze privacy policy (zie
‘Deel 2: Privacy policy www.oscaronline.be’).

5. Intellectuele eigendom


De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en
domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren de Beheerder toe.

Alle databanken van www.oscaronline.be vallen onder andere onder de juridische bescherming
van databanken en dit zowel aangaande de structuur, als aangaande hun content.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Beheerder de op en via deze
website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te
distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen de bepalingen van de bewuste intellectuele
eigendomsrechten.

6. Gebruik van de website


Het gebruik van de website blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden,
behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als gebruiker verbindt u er zich toe:

• zowel onze intellectuele eigendomsrechten als deze van derden te respecteren;
• alle rechten van de mens te respecteren, inzonderheid deze van de privacy;
• zich te onthouden van het doorsturen, posten of uploaden van informatie:
− met onwettige, schadelijke, beledigende inhoud of strijdig met de openbare orde en de
goede zeden;
− die racistisch, xenofoob, revisionistisch of discriminerend is in de meest ruime zin;
− die schade kan berokkenen aan deze website, haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers of
partners.
• geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonsgegevens
van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor eender welk doel;
• geen ongeoorloofde reclame of publiciteit te maken, met inbegrip van boodschappen via spam,
kettingbrieven en ongewenste e-mails.

7. Beperking van de toegang

In geval van vastgesteld misbruik op één van de algemene of bijzondere gebruiksvoorwaarden of
teneinde dergelijk misbruik tegen te gaan, behoudt de Beheerder zich het recht voor enig
gebruiker de toegang te weigeren tot een geheel of deel van deze website en dit zonder
voorafgaande kennisgeving of motivering.

8. Geschillen en toepasselijk recht


Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar
zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Huidige voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Bij eventuele betwisting zijn enkel de
rechtbanken van het Arrondissement Brussel bevoegd.

9.Contact

U kan ons contacteren via:
Oscar
Gallaitstraat 86, bus 4
1030 Brussel
info@oscaronline.be
+ 32 (0)2 215 27 08


DEEL 2: PRIVACY POLICY WWW.OSCARONLINE.BE


1. Respect voor de privacywet van 8 december 1992

1) De Beheerder, hier gezamenlijk onder begrepen:
• Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk (Socius) vzw,
Gallaitstraat 86, bus 4,
1030 Brussel
Ond.nr. 0430.838.564
T: 02 247 28 50
E: welkom@socius.be

EN

• De Ambrassade VZW,
Leopoldstraat 25,
1000 Brussel
Ond.nr. 0475.787.275
T: 02 551 13 50
E: info@ambrassade.be

verbindt zich ertoe om de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP) te respecteren als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, §4 WVP.

2. Methode voor de verzameling van de persoonsgegevens


1) De persoonsgegevens die de Beheerder verwerkt via het oscaronline.be-platform (hierna: Oscar) worden enerzijds verzameld bij de betrokkene (in de zin van artikel 1, §1 WVP) zelf door eigen ingave en anderzijds door ingave door één of meerdere organisaties waaraan de betrokkene als lid verbonden is en/of waarbij de betrokkene een vorming volgde (hierna: Organisaties).

2) Door zijn persoonsgegevens in te geven op Oscar geeft iedere betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming aan de Beheerder om deze gegevens te verwerken voor de doeleinden en onder de modaliteiten omschreven in deze privacy policy.

3) De Organisaties die gegevens van hun leden ingeven op Oscar zijn mede verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Zij garanderen en vrijwaren de Beheerder dat zij de benodigde toestemmingen hebben bekomen van de betrokkenen wiens gegevens zij op Oscar invoeren.

4) Een betrokkene die minderjarig is dan wel juridisch handelingsonbekwaam kan van Oscar geen gebruik maken dan met de uitdrukkelijke toestemming van één der ouders dan wel de voogd. Iedere betrokkene alsook de Organisaties garanderen en vrijwaren de Beheerder dat iedere toestemming
met de nodige bekwaamheid werd verschaft en rechtsgeldig is.

5) Indien de betrokkene de leeftijd van veertien (14) jaar nog niet bereikt heeft, dient ieder gebruik van Oscar te gebeuren onder toezicht van een ouder of voogd. De Beheerder is niet aansprakelijk voor ieder gebruik van Oscar door een minderjarige jonger dan (14) jaar zonder het vereiste toezicht.

3. Verzending van formulier

De Beheerder zal persoonsgegevens slechts verwerken in de mate dat dit redelijkerwijze vereist is om de hieronder vermelde doeleinden te bereiken. Bij het gebruik van onze diensten wordt de betrokkene daarom uitgenodigd om een (digitaal) formulier in te vullen waarvan bepaalde verplichte velden, bijvoorbeeld in het vet en/of gevolgd door een asterisk (*), noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen uitvoeren en waarvan andere velden optioneel zijn. De betrokkene kan bijgevolg zelf een keuze maken met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden via Oscar.

4. Doeleinden

De persoonsgegevens worden door de Beheerder slechts verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
• om de betrokkene in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van Oscar, met in het bijzonder het aanmaken, bijhouden, beheren en bekend maken van competentiedocumenten en met inbegrip van het aanmelden via en het delen op sociale media;
• voor onderzoeks- en statistische doeleinden uitgevoerd door de Beheerder, Socius of De Ambrassade;
• voor het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
• voor het overmaken aan de politie of gerechtelijke autoriteiten in geval van vermoeden of bewijs van de Beheerder van een onrechtmatige daad of misdrijf omtrent de betrokkene zijn gebruik van Oscar;
• voor de vrijwaring van de belangen van een derde als de betrokkene zijn gebruik van Oscar (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van die derde, (b) de veiligheid of integriteit van die derde of van zijn IT-systeem in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) jegens die derde met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) jegens die derde schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

5. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens


1) Identificatiegegevens zoals voornaam, naam, emailadres, geboortedatum en –plaats, die dienen om een individuele gebruiker te identificeren in het kader van Oscar en om het mogelijk te maken gegevens aangeleverd door de betrokkenen en de Organisaties aan elkaar te linken.

2) Gegevens die betrekking hebben op competenties en vaardigheden van de betrokkene en die aldus de essentie uitmaken van de competentiedocumenten.

3) Gegevens verzameld via de vragenlijst met het oog op de samenstelling van geaggregeerde, collectieve profielen.

4) Andere gegevens die nodig zijn om het gebruik van Oscar mogelijk te maken, met inbegrip van de integratie met sociale media, zoals gegevens betreffende het gebruikte toestel en het IP-adres.

6. Cookies en integratie met sociale media

1) Wanneer men als gebruiker Oscar bezoekt, worden er cookies op de computer van de gebruiker geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf worden gezet en die bepaalde informatie bevatten zoals de taalvoorkeur zodat men deze niet steeds moet ingeven. Sommige cookies bevatten evenwel gegevens betreffende de computer (zoals de gebruikte browser) of het IP-adres. Men kan als gebruiker het plaatsen van cookies tegengaan door de browser naar eigen wens te configureren. Richtlijnen hoe men cookies kan blokkeren vindt men op de respectieve websites van de grote browserleveranciers:

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari

2) Wanneer de gebruiker Oscar bezoekt, worden er verschillende soorten cookies geplaatst. Het gebruik van Oscar impliceert dat de gebruiker ondubbelzinnig toestemt met de plaatsing van deze cookies. Indien de gebruiker niet langer toestemt in het gebruik van cookies, dient deze de geplaatste cookies te verwijderen en de browser te configureren volgens de richtlijnen zoals aangehaald onder artikel 7.1 hierboven. Let wel, het niet toestaan van bepaalde cookies kan ertoe leiden dat sommige elementen van Oscar niet meer naar behoren functioneren.

3) Oscar gebruikt in grote lijnen 3 categorieën van cookies:
• Technische cookies:
- PHPSSID: een technisch type cookie dat slechts gedurende de sessie wordt bijgehouden en dan verdwijnt met slechts een zeer beperkt risico voor de persoonsgegevens van de gebruiker, het wordt geplaatst in naam en voor rekening van de Beheerder; dit type cookie is vrijgesteld van de toestemmingsvereiste overeenkomstig artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna: WEC) .
- _ga: dit type cookie dient – samen met het hieronder beschreven _gat-cookie – om het gebruik van de website te meten en is in staat om de unieke gebruiker te identificeren, het wordt geplaatst door Google in het kader van de Google Analytics dienstverlening ten behoeve van de Beheerder en verloopt typisch na 2 jaar; voor dit type cookie is geen specifieke toestemming vereist overeenkomstig artikel 129 WEC.
- _gat: dit type cookie dient om de performantie van de website te verbeteren door het aantal requests te regelen, het wordt samen met de _ga-cookie geplaatst in het kader van de Google Analytics dienstverlening ten behoeve van de beheerder en verloopt na de sessie; voor dit type cookie is geen specifieke toestemming vereist overeenkomstig artikel 129 WEC.

• Sociale media cookies, in het bijzonder Facebook waarvoor steeds toestemming vereist zal zijn overeenkomstig artikel 129 WEC:
- c_user: dit type cookie dient om in te loggen bij Facebook en bevat persoonsgegevens, het maakt de login via Facebook op Oscar mogelijk, ze wordt geplaatst ten behoeve van Facebook en verloopt na 3 maanden;
- csm: dit type cookie hangt samen met de c_user cookie en wordt om veiligheidsredenen ten behoeve van Facebook geplaats met een verlooptijd van 3 maanden;
- datr: deze cookie maakt het mogelijk de browser te identificeren en bevat bepaalde gegevens die men kan koppelen aan een persoon, deze cookie wordt geplaatst ten behoeve van Facebook ook wanneer men geen Facebook account heeft en verloopt na twee jaar;
- fr: dit type cookie hangt samen met de Facebook-loginprocedure en bevat de geëncrypteerde user-ID en identificeert de browser, het wordt geplaatst ten behoeve van Facebook en verloopt na 3 maanden;
- lu: deze cookie bepaalt hoe de Facebook-loginpagina eruit ziet die de gebruiker te zien krijgt en bevat persoonsgegevens, ze wordt geplaatst ten behoeve van Facebook en dit met een verlooptijd van twee jaar;
- s: dit is een technisch type cookie dat deel uitmaakt van de Facebook-login, de cookie wordt geplaatst ten behoeve van Facebook en heeft een looptijd van drie maanden;
- xs: dit type cookie is van een technische aard en wordt geplaatst om veiligheidsredenen ten behoeve van Facebook, het heeft een verlooptijd van 30 dagen.

4) De Beheerder wenst er expliciet op te wijzen dat het gebruik van de mogelijkheid om in te loggen met Facebook en het delen van competenties op sociale media impliceert dat er persoonsgegevens worden overgezonden naar deze sociale media. Door van deze mogelijkheden gebruik te maken, stemt de betrokkene expliciet toe met de verzending van zijn persoonsgegevens naar deze sociale media. De sociale media treden voor de verdere verwerking op als verantwoordelijke voor de verwerking. De Beheerder oefent geen controle uit over de verdere verwerking door en op sociale media. De gebruiker dient aldus kennis te nemen van de privacy policy die geldt voor deze sociale media.

7. Recht tot toegang, verbetering, verzet en verwijdering

1) De betrokkene heeft ten allen tijde het recht om van de Beheerder te vernemen of deze gegevens over hem verwerkt alsook de gegevens zelf. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om foutieve gegevens die hem betreffen te (doen) corrigeren. De betrokkene kan dit recht eenvoudig uitoefenen door a) zich in te loggen op zijn profiel op Oscar en de gegevens aldaar te raadplegen, aan te passen of te verwijderen, of b) door contact op te nemen met de Beheerder overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4.

2) De betrokkene heeft eveneens het recht om zich te verzetten tegen verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer dit verantwoord is door zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen.

3) De betrokkene heeft het recht verwijdering te vragen van zijn persoonsgegevens wanneer a) de verwerking niet noodzakelijk of terzake dienend is in het licht van de doeleinden beschreven onder onderdeel 4 hierboven, b) de gegevens onvolledig zijn of c) de bewaartermijn voor de gegevens verstreken is.

4) Om de rechten omschreven in de artikelen 8.1-8.3 uit te oefenen kan de betrokkene zich per mail of per post richten tot de Beheerder met behulp van de volgende contactgegevens:

Oscar
p/a Socius vzw
Gallaitstraat 86, bus 4
1030 Brussel
Ond.nr. 0430.838.564
T: +32 (0)2 215 27 08
F: +32 (0)2 215 80 75
E: info@oscaronline.be

De Beheerder verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk gevolg te geven aan een dergelijk verzoek, tenzij de wet of de overeenkomst dit verbiedt. De betrokkene dient zijn verzoek wel te stofferen met een bewijs van zijn identiteit.

8. Eigendom en overdracht aan derden


1) Voor zover als toegelaten door de wet en het bepaalde in de artikelen hierboven zijn alle gegevens die door middel van Oscar worden verzameld en verwerkt de volledige eigendom van de Beheerder. Ieder gebruik van deze gegevens zal in overeenstemming zijn met de dwingende bepalingen van de WVP en met het bepaalde in deze privacy policy.

2) Gegevens worden slechts overgedragen aan derden:
• wanneer ze geanonimiseerd werden in de vorm van geaggregeerde, volledig anonieme profielen; of
• aan sociale media in zoverre de betrokkene zelf voor een dergelijke overdracht kiest; of
• wanneer de betrokkene hier expliciet en op voorhand mee instemt; of
• wanneer het gaat om de derde-verwerker die op basis van een verwerkingsovereenkomst met de Beheerder instaat voor het beschikbaar stellen van de benodigde server-apparatuur en software om Oscar te kunnen aanbieden. De verwerkingsovereenkomst met deze derde-verwerker bevat passende bepalingen omtrent de te garanderen vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens.

9. Veiligheid


1) De Beheerder en de derde-verwerker vermeld in artikel 9.2, laatste puntje nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal of iedere andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te vermijden.

11. Diversen


1) De Beheerder behoudt zich het recht voor om, op basis van dwingende wettelijke bepalingen en/of specifieke overeenkomsten, ten aanzien van bepaalde (categorieën van) gebruikers specifieke modaliteiten uit te werken.

2) Deze privacy policy wordt beheerst door het Belgisch recht en ieder dispuut omtrent de toepassing of interpretatie van haar bepalingen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

12. Contact

Oscar
p/a Socius vzw
Adres maatschappelijke zetel: Gallaitstraat 86, bus 4 – 1030 Brussel
T +32 (0)2 215 27 08
F +32 (0)2 215 80 75
Website: www.socius.be
Ondernemingsnummer: 0430838564

© 2009 Oscar (Socius vzw en De Ambrassade vzw), alle rechten voorbehouden.